Een sociale en vitale gemeente

We denken vanuit het perspectief van de inwoners en maken gebruik van de expertise en creativiteit van inwoners. We werken aan een gebiedsgerichte aanpak van inwoners-initiatieven en het samenwerken aan de leefomgeving door omwonenden en lokale ondernemers vanaf de initiatieffase bij de plannen te betrekken. Wijk- en buurtinitiatieven worden omarmd en waar nodig ondersteund.

bestuursopdracht
2018 - 2022

Om dit vanuit democratische vernieuwing vorm te geven, investeren we in democratisch burgerschap: het versterken van democratisch professionalisme van ambtenaren, onze eigen vernieuwende democratische inzet en het vergroten van de democratische vaardigheden van inwoners. Waar nodig zetten wij mediation bij burengeschillen direct in. We betrekken jongeren bij ons beleid, bijvoorbeeld door het instellen van een jongerenraad. Vanuit deze uitgangspunten dragen wij bij aan een goede werksfeer binnen de organisatie, het bestuur en naar de inwoners toe. Het ziekteverzuim binnen de organisatie moet omlaag. Daarbij wordt als eerste de oorzaak aangepakt.


Levensloop bestendige woningen voor ouderen


Sociaal domein

De meeste mensen zijn prima in staat om zelf invulling te geven aan hun leven. Dat doen ze samen met hun omgeving maar soms, als het nodig is, helpt de gemeente een handje. Die behoefte aan hulp verschilt per mens of gezin. Die verschillen zijn vanzelfsprekend en worden altijd gerespecteerd. Eventuele hulp sluit altijd aan bij wat mensen nodig hebben. Niet de systemen staan centraal, maar het leven van mensen.


Om goede hulp te kunnen geven is het nodig dat mensen een goed beeld hebben van wat er moet gebeuren. Wat wil je bereiken, wat kun en wil je zelf, heb je ondersteuning of zorg nodig? Cliëntenondersteuning kan behulpzaam zijn om op die vragen antwoord te krijgen en de gemeente zorgt er voor dat die ondersteuning voor iedereen beschikbaar is.

Passende zorg waarbij de mens
centraal staat

Met de middelen die we als lokale overheid beschikbaar hebben voor het sociale domein voegen we zo veel mogelijk waarde toe aan onze inwoners. Met creativiteit, ondernemingszin en durf proberen we, binnen de begroting, de beste resultaten te halen. Om dat proces inzichtelijk te maken wordt gewerkt vanuit het formuleren van de maatschappelijke opgaven, de maatschappelijke effecten, de noodzakelijke resultaten en tenslotte de inspanningen om één en ander mogelijk te maken.

 

Om onze inwoners optimaal te ondersteunen en de kosten onder controle te houden bij inkoop- en aanbestedingstrajecten in het sociale domein participeren we in de regionale inkooporganisatie en maken gebruik van contractmanagement.


Onze verschillende dorpen dienen hun karakter te behouden waarbij jongeren en ouderen elkaar versterken. Een actief gemeentebeleid dat jongeren behoudt en eenzaamheid bij ouderen tegengaat is daarbij essentieel. Dorpscentra, het aantrekken van bedrijven en scholen en nieuwe technologie als communicatievorm spelen hierbij een belangrijke rol. We ontwikkelen diverse projecten verder en realiseren meer levensloop bestendige woningen voor ouderen en jongeren in alle dorpen.


Betaalbare woningen voor jongeren


Wijk- en dorpsvoorzieningen

Daarnaast zijn wij voor het realiseren van accommodaties waarin alle wijk- of dorpsvoorzieningen zijn ondergebracht. Op gezette tijden kan hier informatie over het wel en wee van de gemeente worden opgehaald, maar ook het verenigingsleven kan hiervan gebruik maken. Wij stellen wijkbudgetten beschikbaar voor initiatieven van inwoners die ingezet kunnen worden voor zaken die de buurt belangrijk vindt.


Een buurthuis in iedere kern


Sport

Sport is voor elke inwoner van de gemeente Bergen van belang. Wij investeren in sportfaciliteiten. Daarnaast vinden wij vakleerkrachten gymnastiek en het schoolzwemmen belangrijk.Sport voor iedereen


Jeugdzorg

Er moet meer aandacht komen voor de jeugdzorg door het optimaliseren van de ketensamenwerking tussen gemeente en jeugdzorginstanties. Wij stellen de vraag van de inwoner centraal, maken daar een maatwerkplan voor en werken met één contactpersoon per cliënt zodat voor de inwoner alles overzichtelijk wordt. Mensen moeten zolang mogelijk thuis kunnen wonen en wij faciliteren dat. We investeren sterk in drugs- en alcoholpreventie onder jongeren en sluiten daarmee aan op het huidig beleid. De invloed van social media op jongeren en game-verslaving verdienen meer aandacht.Maatwerk per client


Veiligheid

De veiligheid van de inwoners heeft de hoogste prioriteit van de gemeente. Risico’s voor inwoners zoals gasopslag en nieuwe technologie (zendmasten/opkomst mobiele 5G masten) die van invloed zijn op het welzijn van inwoners worden proactief door de gemeente gemonitord aan de hand van internationale standaarden. De bevindingen worden gedeeld met de inwoners.


We zijn voor een goede balans tussen veiligheid en privacy in de openbare ruimte. Fietspaden, steegjes, pleinen en winkelstraten moeten voldoende verlicht zijn voor een veilig leef- en ondernemersklimaat. Er moet meer aandacht komen voor de bestrijding van criminaliteit waar inwoners last van hebben, zoals diefstal, inbraak en vandalisme. Ons doel is dat wijkagenten zich blijven inzetten dat zij na een melding bij inwoners langsgaan en samenwerking met en voorlichting aan de buurt bevorderen, bijvoorbeeld via de wijkschouw.


We moeten kunnen vertrouwen op een breed en gedegen onderzoek bij mogelijke malversaties en de BIBOB niet alleen bij horecaondernemers toepassen, maar ook bij vastgoed-ondernemers. Bij aanbesteding moet een controle zijn op mogelijke criminele geldstromen.


Het welzijn van onze inwoners
staat voorop