Een duurzame en leefbare gemeente

Goed en betaalbaar wonen is een belangrijk thema in onze gemeente. Hiervoor maken wij nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie KennemerWonen over jongerenwoningen, starterswoningen en effectieve maatregelen die de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Daarnaast zorgen wij dat, sociale woningen die op gemeentegrond gerealiseerd worden, sociaal worden gehouden en maken, waar mogelijk, in projecten gebruik van de wettelijke mogelijkheid om beperkt voorrang te geven aan woningzoekenden uit de eigen gemeente of kern.


bestuursopdracht
2018 - 2022

Wij bieden ruimte aan nieuwe woonvormen, zoals Tiny Houses, particuliere woon- en zorgconcepten, mantelzorgwoningen en generatiebestendig bouwen. We kijken op een andere manier naar 'wonen', door open te staan voor bewoning van voormalige bedrijfsgebouwen. Of door bijvoorbeeld containerwoningen, atelierwoningen of woongroepen te faciliteren. Ook brengen wij de samenwerking tussen Tiny House ‘Nederland’, Kennemer Wonen en onze gemeente tot stand. We werken aan meer structurele oplossingen door het bouwen van meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen en een transparante woningtoewijzing te stimuleren.

Natuur


De gemeente Bergen kenmerkt zich door de unieke combinatie van zee, strand, duinen, bos en open polderlandschap.

Omgevingsvisie

Samen met inwoners en ondernemers nemen we het voortouw voor een Omgevingsvisie die onze natuur- en landschapswaarden en onze duurzaamheidsambitie waarborgt. Vooruitlopend op de Omgevingswet introduceert de gemeente innovatieve vormen van democratie en inspraak.

 

We onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs en zetten in op duurzaamheid en de energietransitie. We ontwikkelen binnen vier jaar een routekaart Energietransitie met concrete informatie over wanneer en hoe de transitie plaats gaat vinden, welke gebieden wanneer aan de beurt zijn om van het gas afgekoppeld te worden en welke financiële middelen ermee gemoeid zijn.

Duurzaam


Routekaart Energietransitie

Goed grondwaterbeheer

Schone straten

Duurzame straatverlichting


Leefbaarheid in onze dorpen

De kwaliteit en leefbaarheid in onze dorpen worden mede bepaald door het vastgoed. Langdurige leegstand moet voorkomen worden. Hierin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid waarbij door middel van mediation (en hiertoe gecertificeerde personen) langlopende vastgoed trajecten die in een impasse tussen gemeente en eigenaar zijn geraakt, vlot te trekken zonder hierbij tot juridische procedures te komen. Het betreft vastgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt.

Verduurzamen

We stellen meer voorwaarden aan duurzaamheid in toekomstige renovatie- en nieuwbouwwijken in de gemeente. Denk aan energieneutraal en circulair bouwen, gebruik maken van aardwarmte, toepassen van warmte-koude opslagsystemen en zonne-energie. De investeringen in nieuwbouwprojecten dienen vanaf nu alleen gasloos te zijn en we zetten in op het verduurzamen van gemeentelijk openbaar vastgoed en van de openbare ruimte.

We zetten in op goed grondwaterbeheer, duurzame straatverlichting, schone straten en goed onderhouden wegen, riool, speelplaatsen en kunst in de openbare ruimte.