Een financieel gezonde gemeente

bestuursopdracht
2018 - 2
022

Begroting

Er komt een transparante begroting met beter inzicht in de inkomsten en bestedingen. Dit geldt voor de Planning & Control cyclus en de onderbouwing van de posten. Met ‘ontschotte’ budgetten zodat het mogelijk is binnen het sociale domein integraal problemen aan te pakken. We onderzoeken of er 'lucht' in de begroting zit.

Belastingen

We houden de parkeerbelasting, riool- en afvalstoffenheffing gelijk en streven er naar om de overige lasten, waaronder de OZB, ook gelijk te houden. We verhogen de lasten alleen als daar ook een duidelijke investering (en maatschappelijke winst) tegenover staat die voor inwoners inzichtelijk is. Omgekeerd geldt dat bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing omlaag kan als er minder restafval wordt opgehaald.

Europese en
nationale fondsen

We staan voor een actieve subsidie acquisitie naar Europese en nationale fondsen door een subsidiedesk te realiseren. We dragen zorg voor transparante openbare aanbestedingen bij grote projecten en betrachten terughoudendheid bij onttrekkingen uit de algemene reserve.

Ruimte scheppen voor een
gezonde leefomgevin
g