Een aantrekkelijke gemeente

De gemeente Bergen kenmerkt zich door een unieke combinatie van zee, strand, duinen, bos en open polderlandschap. Wij beschermen en versterken deze internationaal erkende (lokale) kwaliteiten. En streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor onze inwoners, (lokale) ondernemers en bezoekers en een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons.

bestuursopdracht
2018 - 2022

Wij sluiten aan bij de aanpak van de VNG voor de 17 internationale doelen die door de Verenigde Naties op dit gebied zijn geformuleerd (de zogenoemde ‘Sustainable development goals’). Ook zetten we in op het behalen van het internationale kwaliteitskeurmerk ‘Cittaslow’.

Kunst en creativiteit

We geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. En daarbij voor iedere kern herkenbare uitingen die heden, verleden en toekomst markeren en stimuleren. En bijdragen aan het verder versterken van het onderscheidend vermogen. We zetten in op het versterken van culturele instellingen waarbij een nauwere samenwerking tussen deze instellingen wordt gestimuleerd. Daarbij past een subsidiebeleid dat op lange termijn zekerheid geeft aan deze instellingen. Inwoners, scholen, maatschappelijke instellingen, musea en accommodaties worden daarbij betrokken. Hierbij past ook een goed monumentenbeleid en subsidieregels met oog voor ons historisch erfgoed.


Gebruik de talenten die beschikbaar zijn en ga ernaar op zoek


Kunst en cultuur


Verscheidenheid in kunst, verschillende culturen en een rijke historie: dit alles maakt de gemeente bijzonder aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers van onze gemeente.

Toerisme

Wij zijn voor groei in toerisme door verbetering in kwaliteit, maar tegen massatoerisme. We koesteren toerisme en stimuleren dit, maar niet ten koste van wonen en onze natuur. We zijn blij met het Kustpact. Wij beschermen niet alleen het strand maar ook de binnenduinrand. Het landelijk gebied van Bergen is voor de gehele regio en ver daarbuiten een groene oase met grote aantrekkingskracht. Dit kwetsbare gebied moeten we koesteren. Ook dient het open polderlandschap te worden beschermd.

Economie

Toerisme en zorg zijn belangrijke economische factoren. Onderwijs en de arbeidsmarkt dienen meer in elkaars verlengde te opereren. Wij zien graag dat het MBO en een gedeelte van het HBO zich meer gaat verbinden met deze sectoren en dependances opent in de gemeente Bergen. Wij pleiten voor het inzetten van leegstaand vastgoed voor ZZP-ers en het in gesprek gaan met eigenaren van dit vastgoed.


We zijn een toekomstgerichte gemeente waarin ontplooiingsmogelijkheden zijn voor jongeren in de duurzame energiesector. We hebben de ambitie om binnen de gemeente een leerwerk traject energietransitie te realiseren. Voorts dient er aandacht te zijn voor het onderwerp Smart City ofwel de invloed van de digitalisering van de samenleving en de impact op de openbare ruimte.


In het verlengde hiervan koesteren en ondersteunen wij onze lokale ondernemers. Zij mogen niet in de verdringing komen door een onevenwichtige vestiging van landelijke filiaalbedrijven. Lokale ondernemers en evenementen die de Fairtrade gedachte van eerlijke handel, verkoop van streekproducten en hergebruik van goederen uitdragen, steunen wij van harte. Wij scheppen een goed vestigingsklimaat voor ondernemers die willen innoveren en investeren in een duurzaam Bergen. We stimuleren duurzame economische projecten.

Een toekomstgerichte gemeente


Leegstaand vastgoed voor zzp-ers

Aandacht voor Smart City

Ondersteunen lokale ondernemers

Stiluleren duurzame economische projecten


Zuinig zijn op de bestaande dorpen


Duurzaamheid

Ons doel is een koploper in duurzaamheid, innovatie en energietransitie te zijn. Initiatieven die bijdragen aan de versnelling van de overgang naar schone energievoorzieningen, stimuleren en ondersteunen wij actief. Onze gemeente moet een broedplaats zijn voor ‘pioniers’ waarbij innoveren en duurzaam ondernemen vanuit de gemeente volop gefaciliteerd wordt.

 

We geven ruimte aan betrokken inwoners en lokale ondernemers die hun omgeving nog groener, mooier en duurzamer willen maken en hierbij onze cultuurhistorische- en landschapswaarden respecteren.


Verkeer en veiligheid

Wij zorgen voor goed bereikbare kernen binnen de gemeente met op de verschillende kernen afgestemd parkeerbeleid, goede fietsvoorzieningen en mogelijkheden voor voetgangers. Hier horen ook veilige fietspaden, rotondes en oversteekplaatsen bij. Net zoals goed verlichte fietspaden in het buitengebied. Daarnaast moet de bereikbaarheid per openbaar vervoer gewaarborgd zijn en blijven. Regionaal dient vanuit de gemeente en de andere BUCH gemeenten de lobby in gang te worden gezet om de A8-A9 verbinding blijvend te ondersteunen.

We zijn een inclusieve gemeente. In de gemeente Bergen is iedereen welkom – om te wonen, te werken of de vrije tijd te besteden. Diversiteit is het uitgangspunt voor beleid en praktijk voor alle dag.